Liftförarutbildning / Arbetsplattform för sax, sky och bomliftar

​​​​​​​Enligt Liftläroplanen LLP och SS-ISO 18878:2013

Utbildningstid

​​​​​​​
1-2 dagar beroende på tidigare erfarenhet.
Om deltagare har vana av liften avklaras utbildningen på 1 dag.
Utbildningen startar normalt 08.00 med teori och teoretiskt prov i ca 4 timmar.
Efter lunch praktiska övningar och utbildningen avslutas ca 16.00 -17.00.

Vilka behörigheter utbildar vi till


A1-A3, B1-B3.
För mer info om behörigheter och vilka olika lifttyper det finns, tryck här.
Uppkörning görs på de behörigheter/liftar som finns på arbetsplatsen fysiskt, väl fungerande och godkända.

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Risker, Säkerhet och Ekonomi
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Olika typer av liftar
 • Fallskydd
 • Konstruktion
 • Skötsel och daglig tillsyn
 • Arbetssätt
 • Ergonomi
 • Säkerhetsbestämmelser
 • Prov

Utbildningskrav


För att utbildningen skall kunna genomföras så smidig som möjligt så krävs följande;
 • Att det förutskickade självstudiematerialet har lästs av deltagare.
 • Att god vana finns vid 1 dagars utbildning.
 • Att antalet deltagare inte överstiger 12.
 • Att deltagare har fyllt 18 år. Undantag finns se Arbetsmiljöverkets föreskrift
 • AFS 2012:3 om minderårig i arbete.
 • Personlig skyddsutrustning.
 • Att lokala regler och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen följs.
 • Att lokal för teori finns tillgänglig. Gärna med whiteboard och duk.
 • Att väl avgränsad och ledig plats för praktiska övningar är ordnad.
 • Att deltagare har god förståelse svenska språket. Tolk kan användas.
  Utbildningen kan genomföras på engelska. Observera att en utbildning bara genomförs på ett språk per tillfälle.

Utbildningsmaterial


Vi tillhandhåller självstudiematerial, lånar ut böcker, prov.
Vill man beställa egna böcker så går det bra.

Övrigt

Behövs det utbildning, ja det finns krav på utbildning och att de praktiska och teoretiska kunskaperna dokumenteras.
Antal deltagare per utbildning är maximalt 12 stycken.
Det är mycket bra om arbetsledande personal är med på teoridelen för kunskapen kommer väl till hands för att upptäcka brister i säkerheten och för kunskapen om hur körtillstånd fungerar och utfärdas.
På platser det förekommer risk för påkörning gäller Liftförarutbildning med Fallskydd.
Utbildningsbevis (liftkort) skickas några veckor efter avslutad utbildning per post till kontaktperson.
Enligt SS-ISO18878:2013 gäller liftkortet i 5 år medan Arbetsmiljöverket säger att repitionsutbildning endast behövs efter incident, olycka eller att maskinen väsentligen ändras i sin konstruktion.
Motstridigt men det är absolut ingen nackdel att förnya de anställdas kunskaper.

Vad säger lagen?


Enligt Arbetsmiljölagen 3 kapitel, 3§
 
"Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet."

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns under fliken Frågor & svar och dokument.​​​​​​​