Traverskran förarutbildning med säkra lyft

​​​​​​​Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6

Utbildningstid

​​​​​​​
1 - 2 dagar beroende på tidigare erfarenhet. Om deltagare har vana av traverskranen avklaras utbildningen på 1 dag.
Utbildningen startar normalt 08.00 med teori och teoretiskt prov i ca 4 timmar. Efter lunch praktiska övningar och utbildningen avslutas ca 16.00 -17.00

Vilka behörigheter utbildar vi till​​​​​

A-F, 1-3

Tryck här för mer info om behörigheter och vilka olika typer av traverskranar det finns.
​​​​​​​
Uppkörning görs på de behörigheter/traverskranar som finns på arbetsplatsen fysiskt, väl fungerande och godkända.

Utbildningens innehåll

 • Lyftinrättningar
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
 • Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
 • Kontroll av högsta belastning, lastens vikt och redskapets lastförmåga
 • Upphäva svängning genom körning
 • Körning efter signal av signalman
 • Lossa last
 • Personlig skyddsutrustning
 • Info gällande personlyft, tillsyn, kontroll och besiktning
 • Kunskapsprov

Utbildningskrav

​​​​​​​
För att utbildningen skall kunna genomföras så smidigt som möjligt så krävs följande;
 • Att det förutskickade självstudiematerialet har lästs av deltagare.
 • Att antalet deltagare inte överstiger 12.
 • Att deltagare har fyllt 18 år. Undantag finns se Arbetsmiljöverkets föreskrift
 • AFS 2012:3 om minderårig i arbete.
 • Att skyddsskor används. Ytterligare skyddsutrustning om så krävs.
 • Att lokala regler och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen följs.
 • Att lokal för teori finns tillgänglig. Gärna med whiteboard och duk.
 • Att väl avgränsad och ledig plats för praktiska övningar är ordnad.
 • Att deltagare har god förståelse i svenska språket. Tolk kan användas.
  Utbildningen kan genomföras på engelska. Observera att en utbildning bara genomförs på ett språk per tillfälle.

Utbildningsmaterial


Vi tillhandhåller självstudiematerial, lånar ut böcker, prov.
Vill man beställa egna böcker så går det bra.

Övrigt

​​​​​​​
Antal deltagare per utbildning är maximalt 12 stycken.
Det är mycket bra om arbetsledande personal är med på teoridelen för kunskapen kommer väl till hands för att upptäcka brister i säkerheten och för kunskapen om hur körtillstånd
fungerar och utfärdas.
Utbildningsbevis (traverskort) skickas efter avslutad utbildning och fakturan är betald per post till kontaktperson.

Vad säger lagen?

​​​​​​​
Enligt Arbetsmiljölagen 3 kapitel, 3§ och SS-ISO 9926-1, AFS 2006:6
 
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet. Han skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”
”En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Detta innebär att kranföraren bör ha avlagt prov efter genomgången lämplig kranförarkurs med fackteori och krankörning”
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns under fliken Frågor & svar och dokument.